Szanowni Państwo

Firma BIOMASTER Andrzej Masternak działa na rynku usług projektowych i konsultacyjnych od stycznia 2001r. Od początku swojej działalności została zorientowana na prace projektowe związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji, Przedsiębiorstw i osób prywatnych. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej w aspekcie konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego i potrzebą jego ochrony oraz zmianą uwarunkowań prawnych wzrosły również potrzeby związane z wyposażeniem obszarów w zbiorcze systemy kanalizacyjne, komunalne (gminne) instalacje do oczyszczania ścieków oraz rozwiązania indywidualne w tym zakresie. Zwiększona dostępność środków finansowych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej umożliwiła realizację zobowiązań Polski jako członka Unii Europejskiej do uzbrojenia aglomeracji i pozostałych obszarów nie wchodzących w skład aglomeracji w zbiorcze i indywidualne systemy kanalizacyjne. Firma BIOMASTER oferuje kompleksową realizację usług związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy i nadzoru nad realizacją inwestycji w obszarze zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Ponadto w ramach prowadzonej działalności wspomagamy samorządy i Przedsiębiorstwa w skutecznym aplikowaniu o wsparcie finansowe ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W miarę rozwoju firmy rozszerzyliśmy swoją działalność o świadczenie usług konsultacyjnych w obszarze zamówień publicznych poprzez formułowanie dokumentacji przetargowych i nadzoru budowlanego poprzez świadczenie usługi Inżyniera kontraktu, inżyniera nadzoru wyręczając Inwestora z obowiązku samodzielnego prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Andrzej Masternak

statystyka