Oferta - Zakres usług:

W ramach Prowadzonej działalności BIOMASTER oferuje:

 1. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA TAKIE JAK:
  1. Sporządzanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie sieci instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  2. Sporządzanie koncepcji zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe), odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków (oczyszczalnie ścieków),
  3. Sporządzania Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe), odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków (oczyszczalnie ścieków),
  4. Sporządzanie operatów wodno-prawnych,
  5. Prowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym sporządzanie kart potencjalnego przedsięwzięcia i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
  6. Opracowanie dokumentacji środowiskowych takich jak:
   1. projekty nasadzeń zieleni
   2. inwentaryzacje zieleni
   3. operaty dendrologiczne
 2. USŁUGI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  1. Sporządzanie kompletnych dokumentacji przetargowych dla wszystkich postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych i wykonawców robot budowlanych dla wszelkich zadań dotyczących projektowania i budowy jakichkolwiek obiektów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i dostawę gazu oraz ujmowania, odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych. W ramach usługi opracowujemy dokumentacje przetargowe również dla robót budowanych opartych na warunkach kontraktowych tzw ZÓŁTEJ I CZERWONEJ KSIĘGI FIDIC oraz usługi nadzoru nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu),
  2. Sporządzanie zakładowych regulaminów udzielania zamówień, poniżej progów finansowych wskazanych w obowiązujących przepisach prawa,
  3. Udział w charakterze członka lub przewodniczącego w pracach komisji przetargowych
 3. USŁUGI W ZAKRESIE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – ŚWIADCZENIE USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ POPRZEZ:
  1. Sporządzanie Studiów Wykonalności i wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem POIIŚ, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów współpracy transgranicznej,
  2. Sporządzanie wniosków i dokumentów o wsparcie finansowe ze środków instytucji wspierających i realizujących nadzór nad przebiegiem inwestycji takich jak NFOSiGW oraz WFOŚiGW.
  3. Doradztwo i wsparcie w tworzeniu struktur Jednostki Realizującej Projekt dla Inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również świadczenie usługi nadzoru w charakterze JRP dla beneficjentów nie posiadających rezerw kadrowych do samodzielnego utworzenia takiej jednostki w strukturach zakładowych.
  4. Udział w charakterze konsultanta we wszystkich naradach i posiedzeniach związanych z uzgodnieniem warunków realizacji Projektów w tym udział w posiedzeniach organizowanych przez instytucje finansujące i nadzoru.
  5. Reprezentowanie Beneficjenta na wszystkich płaszczyznach związanych z realizacją Projektu,
  6. Sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej łącznie z raportami przejściowymi, wnioskami o płatność w tym wnioskiem o płatność końcową do instytucji finansujących realizację inwestycji.
  7. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO)
 4. POZOSTAŁE USŁUGI
  1. Opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich