Realizacje:

Referencyjne opracowania koncepcyjne i projektowe opracowane przez BIOMASTER Projektowanie i Konsulting Andrzej Masternak

 1. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWE
  1. Projekt budowlany kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Klonowa, gmina Klonowa,
  2. Projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn „Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Szymanowie – gmina Rawicz (na terenie powstającego osiedla na zapleczu ul. Kamińskiego),
  3. Wariantowa koncepcja technologiczna dla zadania pn: „Gospodarka wód opadowych z rejonu zasobnika węglowego, zaplecze oddz. e-3, drogi w stronę zaplecza nad Nysą i rowu, rejonu pomiędzy e-3 i HM oraz kolektora spływowego do rzeki Miedzianka wraz z częścią kosztową”,
  4. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pt „Kanalizacja sanitarna z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi – Niesulice - strefa p9, p10 i p11 Kalinowo - strefa p13” gmina Skąpe,
  5. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia i przebudowy magistrali wodociągowej w rejonie ulic: Poczdamska, Jedności, Towarowa, 1-go Maja, Spółdzielcza w Głogowie,
  6. Projekt budowlany i projekt wykonawczy sieci uzbrojenia terenu zakresie wodno-kanalizacyjnym i zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Centrum zaopatrzenia Hurtowego MAKRO w Zielonej Górze,
 2. ODWODNIENIA I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  1. Projekt budowlany odwodnienia drogi w miejscowości Mirostowice-Łaz, gmina Żary,
  2. Projekt budowlany odwodnienia modernizowanej ulicy: Puławskiego, Zgorzeleckiej i Komuny Paryskiej w Żarach,
  3. Projekt budowlany odwodnienia ulicy Jana Kilińskiego w miejscowości Rzepin,
  4. Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia ciągu komunikacyjnego od ul. Piłsudskiego do ul. Chrobrego w Międzychodzie w związku z planowaną przebudową nawierzchni drogowych,
  5. Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia ulicy Krasickiego w miejscowości Mosina,
 3. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  1. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Skwierzynie, Qśrd=2500 m3/d,
  2. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Qśrd=15000 m3/d,
  3. Zamienny projekt budowlano- wykonawczy dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w Lubaniu Śląskim - Qśrd=15000 m3/d,
  4. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w miejscowości Gębice, gmina Mogilno – Qśrd = 350m3/d,
  5. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych im. Prof. W.Degi w Gościmiu – Qśrd = 90m3/d,
 4. STUDIA WYKONALNOŚCI
  1. Studium Wykonalności dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap II,
  2. Studium Wykonalności dla Projektu „Wspólny system gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku”,
  3. Studium wykonalności dla projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji ściekowej w gminie Krosno Odrzańskie” – ZPORR,
  4. Studium Wykonalności dla Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”,
 5. DOKUMENTACJE PRZETARGOWE
  1. Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania budowlanego pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Leśna, Wypoczynkowa, Dębowa, Sosnowa i Letniskowa w Żarach”,
  2. Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla zadania pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Leśna, Wypoczynkowa, Dębowa, Sosnowa i Letniskowa w Żarach”,
  3. Świadczenie usługi konsultacyjnej, polegającej na „Wsparciu Zamawiającego i doradztwie w zakresie oceny poprawności sporządzonych i przygotowanych przez, bądź na zlecenie Inwestora, wszelkich dokumentów przetargowych, pod kątem ich zgodności z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stałym nadzorze nad przebiegiem postępowania przetargowego i wstępnej fazy realizacji inwestycji w rozumieniu robót budowlanych”,
 6. POZOSTAŁE
  1. Projekt budowlany dla budowy bazy logistycznej INTRA we Włocławku,
  2. Koncepcja odwodnienia dla gminy Dziwnów – w zakresie miejscowości Dziwnów- osiedle Dziwna, miejscowości Dziwnówek, miejscowości Międzywodzie,
  3. Doradztwo techniczne, nadzór oraz koordynacja nad pracami związanymi z przygotowaniem wniosku końcowego dla projektu – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Odolanów,
  4. Wdrożenie i nadzór nad realizacją projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności:
   1. Podniesienie jakości obsługi w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej",
   2. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami da rejonu Zielonej Góry – Kierownik JRP,
   3. Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).